Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Όταν οι θεσμοί είναι πραγματικά ανεξάρτητοι, να το λέμε!Είναι απ’ τις σπάνιες περιπτώσεις και κάθε χρόνο μας εκπλήσσει ευχάριστα η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, γιατί δεν διστάζει να κάνει αυτό ακριβώς που διορίστηκε να κάνει, με συνέπεια και θάρρος.

Για το Απανέμι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η έκθεση 2007, γιατί σε αρκετά σημεία η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας επισημαίνει και αναδεικνύει μερικά από όσα το Απανέμι κατήγγειλε με διάφορους τρόπους τα προηγούμενα χρόνια.

Κάνουμε αρχή με ένα από αυτά σήμερα και παρουσιάζουμε ακέραιο το απόσπασμα της έκθεσης που αφορά τον Οργανισμό Νεολαίας και τη διαχείριση του προγράμματος της Πρωτοβουλίας EQUAL, για το οποίο το Απανέμι έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Νεολαίας

Την ετήσια έκθεση για το 2007, μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα http://www.audit.gov.cy

(σχόλια στο τέλος του αποσπάσματος)

6.8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Μέρος Α
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2005, 2006 και 2007. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ετοιμασίας της Έκθεσής μου δεν είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία μου οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2007, με αποτέλεσμα να μη διενεργηθεί ο ετήσιος έλεγχος, σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου αρ. 33(Ι) του 1994, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για τα έτη 2005 και 2006 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μου καθυστερημένα στις 2.11.2007 και 22.11.2007, αντίστοιχα. Η μη έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη λήψη διορθωτικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις οποιεσδήποτε αδυναμίες ή κενά που τυχόν θα παρατηρηθούν και αποστερεί τόσο τη Βουλή όσο και τους πολίτες από το δικαίωμα ενημέρωσης για τα πεπραγμένα του Οργανισμού.
[...]
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως η υπεύθυνη μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL επέλεξε την 1.3.2005, την πρόταση του Οργανισμού με τίτλο «Δίκτυο Προώθησης της Νεανικής Απασχολησιμότητας», για συγχρηματοδότηση, κατά 50%, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Επισήμανα ότι, παρόλο που στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2005, συμπεριλήφθηκε πρόνοια για υλοποίηση του προγράμματος ύψους £35.575, δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε δαπάνη, ενώ στον Προϋπολογισμό για το 2006 συμπεριλήφθηκε πρόνοια ύψους £185.000 και δαπανήθηκε μόνο ποσό ύψους £33.824 ή ποσοστό18,28%.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού με πληροφόρησε ότι το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος οφείλεται κυρίως στις καινούργιες και άγνωστες για τα δεδομένα του Οργανισμού διαδικασίες που εφαρμόζουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για τα επόμενα χρόνια η υλοποίηση ήταν πλήρης.
Επίσης ο Οργανισμός προέβη, την 1.3.2006, στην κατακύρωση προσφοράς για τη διαχείριση και εσωτερική αξιολόγηση του πιο πάνω έργου για το συνολικό ποσό των £14.000.
Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με επιστολή της ημερ. 10.10.2006, ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι, λόγω αδυναμιών που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία προσφοροδότησης, δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση της συμβατότητας της διαδικασίας της πιο πάνω σύμβασης με το κοινοτικό κεκτημένο, ενόψει της οποίας η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν ενέκρινε τη συγχρηματοδότηση της υπό αναφορά δαπάνης, για την οποία θα επιβαρυνθεί αποκλειστικά ο Οργανισμός.
Επίσης, όπως διαπίστωσα, στο άρθρο 11 της συμφωνίας που υπογράφηκε με τον επιτυχόντα προσφοροδότη, η αμοιβή της εταιρείας σε σχέση με τις υπηρεσίες τεχνοοικονομικής διαχείρισης καθορίζεται στις £12.500, παρόλο που η προσφορά είχε κατακυρωθεί στην εν λόγω εταιρεία για ποσό ύψους £10.000, ενώ στα τιμολόγια που εκδίδονται από την εταιρεία, για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει στον Οργανισμό, δεν χρεώνεται Φ.Π.Α αφού, όπως διαπίστωσα, η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη, ως όφειλε, στο Μητρώο Φ.Π.Α.Σχόλιο:
Το Απανέμι είχε ζητήσει την απόλυση του οικονομικού διαχειριστή του έργου πολύ πιο πριν την άρνηση της πιστοποίηση της διαδικασίας διορισμού του και είχε εντοπίσει κενά στη διαδικασία προσφοροδότησης [ο διαχειριστής είχε επιλεγεί πριν την προκήρυξη].

Επίσης όταν έφτασαν τα νέα της τελικής άρνησης πιστοποίησης, ο Πρόεδρος της Σύμπραξης και του Οργανισμού Νεολαίας είχε πει στην Συνεδρία της Σύμπραξης ότι ο Οργανισμός θα αναλάβει την πληρωμή του έτσι και αλλιώς γιατί δεν υπάρχει χρόνος αντικατάστασης του, επιμένοντας στο διορισμό του.

Σε εκείνη τη συνεδρία, συμμετείχαν όλοι οι εταίροι αλλά μόνο η ψήφος του Κέντρου Στήριξης και Πληροφόρησης Γυναικών Απανέμι ήταν υπέρ της απόλυσης του.

Το Απανέμι είχε διαπιστώσει και πλήθος άλλων παραλήψεων και παρατυπιών από τον εσωτερικό αξιολογητή και οικονομικό διαχειριστής του έργου που σε κοινή συνάντηση φάνηκε να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και υποστήριξη του Συντονιστή Εταίρου και Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας.

Έκτοτε αυτές οι «αδυναμίες» επικεντρώθηκαν γύρω απο την δυνατότητα του Κέντρου να πληρωθεί για εργασίες προς τη Σύμπραξη και το πρόγραμμα με:
- Συνεχή ταλαιπωρία μέσα απ’ την μη-αποδοχή των δικαιολογητικών αποπληρωμής δεδουλευμένων.
- Τρεις φορές παράλαβε τα δικαιολογητικά για να διαπιστώσουμε ότι δεν υποβάλλονταν ποτέ στο Υπουργείο Εργασίας για πληρωμή.
- Τρεις ειδικές συνεδρίες για την πληρωμή του Κέντρου, Πολλές φορές, οι ορισμένοι από τους εταίρους της Σύμπραξης στάθηκαν με λογική και απαίτησαν την πληρωμή του Απανεμιού – Αποφάσεις του ΔΣ της Σύμπραξης που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Σταματούσαν πάντα εντός του Οργανισμού και στον οικονομικό διαχειριστή.
- Μετά τα μέσα του 2006, ο Ο.ΝΕ.Κ. προσπάθησε αρκετές φορές να αποπέμψει το Απανέμι χωρίς επιτυχία, να παρουσιάσει εργασία του ως μη εκτελεσμένη χωρίς επιτυχία, να στερήσει από το έργο δράσεις που αφορούσαν το ΑΠΑΝΕΜΙ με επιτυχία (ο οργανισμός παράτυπα μας απέκλεισε από την Δράση ΙΙΙ του προγράμματος) και άλλα πολλά...
- Την τελική αποπομπή την πέτυχε μετά την αποπληρωμή όλων των Εταίρων και στην τελική φάση του προγράμματος όταν εκκρεμούσε η αγωγή εναντίον του ΟΝΕΚ.

Να σημειώσουμε ότι το Απανέμι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο ήταν ένας σημαντικός εταίρος [μια από τις δυο ομάδες στόχου], αλλά εκπροσωπούσε τον Οργανισμό Νεολαίας [είχε 2 ψήφους, μια για τον εαυτό του και μια για τον Οργανισμό] στη Διακρατική Σύμπραξη: http://www.venet-eu.com/?pageid=21

Να σημειώσουμε επίσης ότι ενώ η υποχρέωση του "Απανέμι" ήταν να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε 20 νεαρά άτομα [ιδιαίτερα γυναίκες θύματα βιας ή κοινωνικού αποκλεισμού] το Απανέμι χωρίς επιπλέον απαιτήσεις διαμόρφωσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης για να χωρέσει 48 άτομα από όλη την Κύπρο, [Πόλη της Χρυσοχόος, την Λεμεσό, την Πάφο, την Λάρνακα και τη Λευκωσία]! Αναγκαστηκε να επαναλάβει την εκπαίδευση 3 φορές λόγω αδυναμίας του Συντονιστή Εταίρου να ξεκινήσει το πρόγραμμα έγκαιρα.

ΟΛΟΙ πληρώθηκαν εκτός από το Κέντρο Στηριξης Γυναικων ΑΠΑΝΕΜΙ

Εδώ δεν θα αναφέρουμε προς το παρόν την αγριότητα και τις παρασκηνιακές κινήσεις ορισμένων – είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να τα παρουσιάσουμε εκεί που πρέπει όταν χρειαστεί...

6 σχόλια:

ruth_less είπε...

Και εγώ την βρίσκω πολύ καλή στη δουλειά της, γιατί δεν δείχνει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της αλλά τα λέει έξω από τα δόντια, και φέρνει στην επιφάνεια πολλές ατοπίες.

Φυσικά δεν ξέρω μετά που υποβάλλει αυτές τις εκθέσεις τι διορθωτικά μέτρα παίρνονται... Διερωτόμαι κατά πόσον γίνεται κάτι μετά από τις ενδείξεις της.

Όπως και νάχει είναι μια δικαίωση λοιπόν για το Απανέμι που ορθώνει το ανάστημα του ενάντια στο διεφθαρμένο σύστημα που επικρατεί. Θα υπάρχει ακόμα ένα τρανταχτό σημείο για να στηρίξετε τους αγώνες σας.

Αντιπολιτευμόμενος είπε...

Το κεντρικό όμως ερώτημα είναι "γιατί ΔΕΝ γίνονται διώξεις".

Για ποιο λόγο η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια;

Και γιατί δεν κάνει μια προσπάθεια να βρει ποιοι τελικά είναι αυτοί οι νοννοί που ενεθάρρυναν εκείνους τους αξιωματούχους στον Οργανισμό Νεολαίας να προβαίνουν σε συστηματική κατάχρηση εξουσίας που περιγράφεις;

Η απάντηση για μένα είναι φυσικά προφανής, η αστυνομία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ίδιων νοννών αλλά μήπως αυτό θα έπρεπε να το εξετάσουν και όρισμένοι άλλοι θεσμοί όπως η δικαστική ή η νομοθετική εξουσία;

Αλλά το ότι δεν το πράττουν εγείρει επίσης και το ερώτημα για το πόσο διαβρωμένοι είναι και αυτοί.

Πάντως όσο αδιαφορούμε για το αν λειτουργούν ή δυσλειτουργούν οι θεσμοί, τόσο περισσότερο ενθαρρύνονται οι νοννοί.

rose είπε...

Ρουθ, εχει αρκετα σημεία η εκθεση που μπορούν να χρησιμοποιηθουν υπέρ των θεσεων του ΑΠΑΝΕΜΙ σε μια δικαστικη ...συναντηση.

ηδη συμπεριλαβαμε ορισμενα στην επιστολη μας προς τον Προεδρος της Δημοκρατίας

Αυτος ειναι και αποδέκτης της εκθεσης μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα. Η Βουλη επίσης εχει αρκετα μεγαλη ευχέρεια στον έλεγχο των κραρτικων υπηρεσιων και ημικρατικων οργανισμων.. Εχω παρατηρησει οτι δεν δινεται ο απαραιτητος χρόνος και σημασία σε καταγγελείες ανεξαρτητων οργανισμων ή ατόμων.

Επίσης δεν ξεκινουν παντοτε ποινικες ή άλλες πειθαρχικες διαδικασίες με βαση την εκθεση της Ελεγκτριας..

Παντως συμφωνω, προσωπικα τη θαυμαζω για την ακεραιτότητα που εχει επιδείξει. Μονο ενα σημειο της βρισκω αρνητικο. Οταν κρινει τα ποσά που διατίθονται προς ενισχυση μεταναστών οι συστασεις της τις περισσοτερες φορές ειναι λογιστικου χαρακτηρα και οχι κοινωνικου. Δηλαδη την ενδιαφέρει να μην ξοδευονται λεφτά χωρις να συνυπολογιζει οτι πολύ ελαχιστα διατίθονται για παραδειγμα σε δημοσια βοηθηματα προς αλλοδαπούς δικαιούχους ή τι αναγκες υπάρχουν πραγματικά.

rose είπε...

@Αντιπολιτευόμενε,
αναπόφευκτα η λεξη "νοννοι" παραπέμπει στον συνειρμό ποιος είναι ο νοννος του προέδρου του ΟΝΕΚ. Και εννοώ οχι κανεναν νονό της νυχτας αλλα εκείνον που τον βάφτισε εξασφαλίζοντας του έτσι μια θεση στο πανθεον των εκλεκτων της πολιτικης ζωής του τόπου!
:-)

Αντιπολιτευόμενος είπε...

Πράγματι, στην Κύπρο μπορείς να γίνεις κάτι μόνο με τη βοήθεια των νοννών... Και φυσικά δεν εννοώ αυτούς της νύχτας, χωρίς φυσικά να υποτιμώ τη δύναμή τους. Και φυσικά χωρίς να αποκλείω τη δυνατότητα οι νοννοί της νύχτας να είναι οι ίδιοι με τους νοννούς της ημέρας...

Αντιπολιτευόμενος είπε...

http://antipolitevomai.blogspot.com/